Geneza i Dzieje Naszej Szkoły

Edukacja w wiekach średnich i czasach nowożytnych.

Edukacja w Opatowie zaczęła się wraz z wprowadzeniem chrześcijaństwa,  powołaniem pierwszej parafii i przybyciem pierwszego duchownego. Miało to miejsce zapewne w 1040 roku, kiedy pojawiła się u nas pierwsza parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Przy niej tak jak w innych parafiach ksiądz zapewne zorganizował szkółkę w której nauczał miejscowych którzy chcieli w przyszłości zostać duchownymi.

W średniowieczu i w epoce nowożytnej w Opatowie istniały więc szkoły parafialna do końca XV w. przy kościele Wniebowzięcia NMP oraz przykolegiacka reprezentująca wyższy poziom przy opatowskiej kolegiacie pod wezwaniem Św. Marcina. W końcu XV w. szkołę parafialną przeniesiono wraz z parafią do kolegiaty Św. Marcina, zaś przy kościele Wniebowzięcia NMP ulokowano wówczas klasztor OO Bernardynów, którzy już w XVI w. stworzyli własną szkołę przyklasztorną. Sytuacja taka trwała aż do końca XVIII wieku - wówczas to nastąpiły zmiany wymuszone przez władze Królestwa Polskiego a następnie zaborcze władze rosyjskie.

Edukacja w wieku XIX i początkach XX

„Jedynka” posiada bardzo bogatą tradycję sięgającą formalno-prawnie 1818 roku.  Wówczas to 1 lutego 1818 roku Komisarz Powiatu Opatowskiego wysłał akt organizacji Szkoły Elementarnej w Opatowie do Komisji Wojewódzkiej, która 18.02.1818r. przesłała go do Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie. Szkoła istniała już nieformalnie od września - może października 1817r. - jednak jej oficjalne formalno-prawne funkcjonowanie rozpoczął akt z 1.02.1818r.

Na terenie zaboru rosyjskiego przed I wojna światową szkoły elementarne pod względem organizacyjnym dzieliły się na jedno i dwuklasowe. Ze względu na stopień opanowania przez uczniów nauczanego materiału każda szkoła miała klasy podzielone na oddziały. I tak pierwsza klasa składała się z trzech oddziałów: I  początkującego, II  postępującego i III doskonalącego.

W szkołach o najniższym stopniu organizacyjnym we wszystkich tych oddziałach, znajdujących się we wspólnej sali lekcyjnej zajęcia prowadził jeden nauczyciel. W szkołach jedno klasowych z dwoma nauczycielami nauka w poszczególnych oddziałach prowadzona była w oddzielnych pomieszczeniach.

Podobnie było po utworzeniu drugiej klasy podzielonej na oddziały: IV i V. Pracowało w niej trzech nauczycieli dzieląc się zajęciami w poszczególnych oddziałach. Dodatkowo w szkole pracowali katecheci uczący religii

Pod koniec XIX wieku w Opatowie funkcjonowała tylko jedna szkoła ucząca na poziomie elementarnym, nie licząc żydowskich chederów. Była nią "Miejska Jednoklasowa Szkoła Koedukacyjna" zatrudniająca od 1902 r. dwóch nauczycieli.

W 1903r. wydzielono z niej żeńską jednoklasową szkołę z jedną nauczycielka, natomiast macierzysta szkoła stała się męską, którą w następnym roku ponownie przekształcono w placówkę koedukacyjną.

Przed wybuchem I wojny światowej miały miejsce kolejne zmiany w szkolnictwie opatowskim.
Po wydarzeniach określonych mianem rewolucji 1905 - 1907 roku w niższych szkołach Przywiślańskiego kraju a więc i Opatowie zaczęto uczyć w języku polskim, chociaż język ten został tylko dopuszczony do nauki jako język pomocniczy w szkołach rządowych w zasadzie stając się jedynym gdyż polskim dzieciom pomoc w zrozumieniu była potrzebna praktycznie ciągle ;)

Było to niekorzystnie dla dzieci rosyjskich wyznania prawosławnego, które nie znały języka polskiego. W związku z tym dla dzieci prawosławnych otworzono podobnie jak w innych miastach w dniu 9 maja 1907 r. osobną szkołę w budynku urzędu wojskowego (prawdopodobnie teren naszej szkoły). Mogły do niej uczęszczać wszystkie dzieci rosyjskie i prawosławne bez różnicy płci i stanu.

Wówczas najdłużej funkcjonująca w Opatowie szkoła elementarna, będąca od 1904 r. placówką koedukacyjną zatrudniającą dwóch nauczycieli, w 1909 r. ponownie przekształcono w szkołę męską.

Natomiast już w 1910 r. funkcjonowała w Opatowie  szkoła męska dwuklasowa z trzema nauczycielami nazywana "Czerwoną" oraz dodatkowo trzy szkoły jednoklasowe: dwie żeńskie "Biała" i jedna koedukacyjna dla uczniów wyznania prawosławnego przeniesiona na działkę zakupioną przez władze rosyjskie za kirkutem - która w zgodnej opinii najstarszych mieszkańców Opatowa uchodziła wówczas za elitarną doskonale przygotowującą do dalszej edukacji szkołę.

W 1913 r. w Opatowie uruchomiono kolejną piątą gminną szkołę elementarną tzw. "Czarną". Składała się ona z jednego dużego budynku drewnianego, który miał dwa wejścia i pod swym dachem mieścił właściwie dwie szkoły jedną dla dzieci dochodzących z Gminy czyli okolicznych wsi - drugą dla dzieci z miasta Opatowa.

Edukacja w Opatowie w okresie międzywojennym

W okresie międzywojennym w naszym mieście nie zmieniła się znacząco ilość szkół. Istniała szkoła zwana białą od koloru tynku - pierwsza szkoła w naszym mieście. Położna obok czerwona szkoła nazwa jej pochodziła od nie pokrytego tynkiem ceglanego muru oraz czarna jej nazwa pochodziła od sczerniałych bali drewnianych z których była zbudowana.

W szkołach tych nauczano już po polsku. Wszystkie te szkoły były siedmioklasowe. Uczniowie którzy chcieli dalej kontynuować naukę mogli uczęszczać do powołanego do życia w 1917 r. gimnazjum i liceum koedukacyjnego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie dzisiejszego liceum przy Zespole Szkół nr 2 w Opatowie. W 1938 r. wychodząc na przeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na nowe budynki szkolne związane z wyżem demograficznym wędrującym do szkół wybudowano z drewna piętrowy budynek szkolny za kirkutem obok stadionu sportowego na placu dawnej szkoły rosyjskiej tam utworzono szkołę nr 2. Budynki szkoły czerwonej i białej przeszły pod wspólny zarząd tworząc szkołę nr 1 - bezpośrednią poprzedniczkę naszej współczesnej "Jedynki"

Edukacja w okresie okupacji

W okresie okupacji Niemcy pozwolili na funkcjonowanie jedynie trzech najstarszych placówek oświatowych: czerwonej, białej i czarnej nowsze budynki zajmując na koszary dla wojsk okupacyjnych. Zakazano również jak w całym kraju nauczania: historii, literatury, geografii i ogólnie edukacji na wyższym poziomie. Nie pogodzili się z tym tak nauczyciele jak i uczniowie i ich rodzice. W Opatowie przez cały okres okupacji działało tajne nauczanie a kilkuset uczniów stale obok oficjalnych lekcji a także po lekcjach uczęszczało na zajęcia z zakazanych przedmiotów. Wielu nauczycieli przypłaciło to poświęcenie śmiercią z rąk hitlerowców. Szkoła Powszechna Nr 1 w Opatowie funkcjonowała przez cały okres okupacji w swoim przedwojennym budynku do sierpnia 1944r..

Edukacja w okresie powojennym

Po wojnie większość budynków oświatowych w Opatowie podobnie jak miasto było zniszczonych przetrwały jedynie najstarsze budynki szkół: białej, czerwonej i czarnej. Brakowało bazy lokalowej dla odnawiającej się oświaty stopnia podstawowego. Władze zreorganizowały szkolnictwo. W 1945 r. powołano do życia nową organizację szkolnictwa w mieście. W budynku administracyjnym dawnego monopolu po koszarach rosyjskiej żandarmerii z okresu I i II wojny światowej i przedwojennego sądu grodzkiego -  powołano do istnienia Szkołę Powszechną nr 1. Przeniesiono nas do tego budynku by stworzyć warunki do pracy w naszych przedwojennych obiektach uczniom i nauczycielom ze szkoły nr 2 której budynki zostały zniszczone w czasie działań wojennych. Placówkę należało organizować od podstaw.

w dniu 1 marca 1945r. w czwartek w Szkole Powszechnej Nr 1 w Opatowie III stopnia organizacyjnego rozpoczął się uroczyście rok szkolny 1944/1945. Jeszcze niedaleko trwały działania wojenne II wojny światowej. Trwały zacięte walki nad Odrę, za którą bronił się wermacht przed armią czerwoną. Sowieci szturmowali Gdańsk i uderzali w kierunku Kołobrzegu i Szczecina. A u nas w Opatowie w „Jedynce” po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego dnia 2 marca 1945 rozpoczęły się pierwsze zajęcia dla uczniów Nie mogli oni ze względu na działania wojenne i ewakuację Opatowa rozpocząć ich we wrześniu a nawet i listopadzie jak to miało miejsce w „wyzwolonych” w 1944r. terenach powiatu opatowskiego. Od 18 stycznia powoli a w początkach lutego 1945r. na szeroką skalę wracali z tułaczki i wysiedlenia do Opatowa mieszkańcy. Wrócili także nauczyciele i przez luty rozpoczęli przygotowania naszej szkoły do przyjęcia dzieci. Do „Jedynki” 1.03.1945r. uczęszczało 279 chłopców i 271 dziewcząt (550 dzieci) roczniki od 1929 do 1937. Dominowały dzieci rolników i rzemieślników. Aż 187 uczniów nie uczęszczało do szkoły z różnych przyczyn (bieda, zniszczenie domu rodzinnego, duża odległość, brak ubrań, obuwia itp.). W szkole było 12 nauczycieli: Kierownik szkoły: Stanisław Mroczek, ks. Czesław Horkiewicz, Teodozja Borkowska, Janina Gajda, Ludwik Jagiełło, Helena Kuchtowa, Kazimiera Monkówna, Helena Przybylska, Teodozja Stasicowa, Regina Szczekocka, Jadwiga Ułanowicz, Maria Członkowska - Kleryk. Był też… jeden wakat. W szkole funkcjonowała biblioteka z „…niewystarczającą ilością książek…”, a w 7 izbach lekcyjnych uczyło się 14 klas! Z pomocy dydaktycznych była tylko mapa Polski. Takie były trudne powojenne początki naszej szkoły. Rok szkolny zakończył się 19 lipca 1945r. a nowy zaczął już normalnie 01.09.1945r..

W przedwojennym budynku "białej" i "czerwonej" szkoły utworzono Szkołę Powszechną Nr 2, a  w 1945 r. w budynku "czerwonej" szkołę nr 3. Tak ostatecznie ukształtowała się na długie lata bo aż do początku lat 60-tych struktura oświaty w naszej gminie.
Tak Powstała Nasza Szkoła - była to ciągle siedmioklasowa: "Szkoła Ogólonokształcąca Stopnia Podstawowego nr 1 w Opatowie" po prostu "Jedynka".
W połowie lat 60-tych XX w. dokonała się zmiana profilu szkoły zgodnie z ustawą o rozwoju systemu oświaty i wychowania. Szczegółowe zasady reformy zostały określone wytycznymi Min. Oświaty z 25.09.1965 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania reorganizacji szkół oraz dostosowania organizacji nauczania i wychowania w szkołach do zmian wynikających z ustawy o rozwoju systemu i wychowania
(Dziennik Ustaw Ministerstwa Oświaty nr 13, poz. 149). Ustawa utrzymała zasadę, że szkoła podstawowa jest fundamentem całego systemu kształcenia i wychowania - ustawa wprowadziła 8-klasow szkołę podstawową zamiast istniejącej dotychczas szkoły 7- klasowej.
Szkoła podstawowa miała zapewniać wszystkim uczniom jednolite wykształcenie. Wykształcenie to obejmuje również, wstępne zaznajomienie uczniów z techniką. Nauka w szkole podstawowej była obowiązkowa. Obowiązek szkolny obejmował pobieranie nauki w zakresie szkoły podstawowej oraz uzyskanie wykształcenia podstawowego.
Obowiązek szkolny rozpoczynał się z początkiem roku szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia 8 klasy szkoły podstawowej, najdłużej jednak do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 17 lat.
Ustawa mówiła, że dziecko powinno wypełniać obowiązek szkolny w szkole, której odległość od domu dziecka wynosi nie więcej niż 3 km dla uczniów klas I-IV i nie więcej niż 4 km dla uczniów klas V-VIII.

Po szkole podstawowej można było kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej, która zapewniała przygotowanie zawodowe do zawodu robotnika, pracownika i rolnika oraz wykształcenie ogólne niezbędne do ewentualnej dalszej nauki. Nauka w tych szkołach trwa 2 lub 3 lata zależnie od specjalności. Część procesu kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych stanowiła praktyka zawodowa w uspołecznionych zakładach pracy. Zasadnicze szkoły zawodowe mogły być organizowane jako szkoły przyzakładowe.

Szkołami średnimi były licea ogólnokształcące, technika zawodowe i licea zawodowe (przemysłowe, ekonomiczne, pedagogiczne, artystyczne i inne). Licea ogólnokształcące zapewniały wykształcenie ogólne i politechniczne niezbędne do podjęcia studiów wyższych oraz przysposobienie do pracy zawodowej. Nauka w liceach trwała 4 lata i kończyła się egzaminem dojrzałości organizowanym i przeprowadzanym pod nadzorem kuratoriów oświaty przez same szkoły i centralnie zarządzane przez Ministerstwo Oświaty. Technika zawodowe i licea zawodowe przygotowywały uczniów do wykonywania funkcji technika i zapewniają zarazem wykształcenie niezbędne do rozpoczęcia studiów w wyższych uczelniach. Nauka trwa tam od 4 do 5 lat.

W roku szkolnym 1961/62  przy naszej szkole powstało Technikum i Szkoła Zawodowa z osobną dyrekcją i kadrę nauczycielską przez ponad rok zajmując część budynku naszej szkoły. Tak narodziła się druga w naszym mieście szkoła średnia. Szkołą ta następnie przeniosła się do budynku po SP nr 2  "Czerwonej szkoły" a następnie w 1968 r. do własnego nowo wybudowanego budynku oświatowego tysiąclatki na ulicę Słowackiego - dzisiaj jest to Zespół Szkół nr 1 w Opatowie, obejmujący: liceum, technikum i szkołę zawodową. W tym czasie (1963 r.) szkoły nr 2 i 3 otrzymały nowy budynek na ulicy Kopernika by w latach następnych połączyć się w Zbiorczą Gminną Szkołę Podstawową nr 2 w Opatowie.

Nasza szkoła w ramach reorganizacji siatki szkół zaczęła przejmować pod swój zarząd mniejsze placówki oświatowe w naszej gminie które stawały się filiami naszej szkoły, zarządzanymi przez kierowników szkół. Ostatecznie na początku lat 70-tych zostały one zlikwidowane a uczniowie którzy uczęszczali do tych szkół przeniesieni zostali do naszej placówki oświatowej.

Szkoła nasza od początku lat 70-tych XX wieku borykała si z poważnymi narastającymi przez lata problemami lokalowymi. Byliśmy jedyną placówką oświatową w mieście nie posiadającą sali gimnastycznej z położonym poza szkołą zewnętrzną murowanym sanitariatem pozbawionym bieżącej wody i ogrzewania. Budynek szkoły pamiętający jeszcze carskie czasy wymagał coraz pilniejszych remontów. Trudności wywołane przez kryzys gospodarczy końca lat 70-tych i początku 80-tych XX w. odwlekał w bliżej nieokreśloną przyszłość perspektywę budowy nowego budynku czy choćby remontu starego budynku. Siłą przyciągającą uczniów do Naszej Szkoły nie mogła więc być wspaniała baza lokalowa a jedynie rejonizacja, tradycja rodzinna i wysoki poziom nauczania. Dzięki zaangażowaniu kadry nauczycielskiej oraz wieloletniego dyrektora Franciszka Jakóbczaka, szkoła nasza odnosiła sukcesy sportowe oraz miała rozlicznych finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych szczebla wojewódzkiego z historii, j. polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii i innych. Wieloletni dyrektor naszej szkoły pan Jakóbczak w połowie lat 80-tych przygotował plany i część materiałów na budowę nowego budynku szkoły.

Prace jego kontynuował jego następca pan Stanisław Gruszka, który po dwuletnim okresie kierowania szkołą przygotował ją do inwestycji. Nowa dyrektor naszej szkoły pani Maria Sternik rozpoczęła prace nad budową nowej szkoły i doprowadziła je do szczęśliwego finału w 1989 roku. Nareszcie mieliśmy nowy budynek szkolny (obecne gimnazjum). Pani dyrektor Maria Sternik przystąpiła także do budowy nowej hali sportowej. Wybudowano ją po kilku latach w 1998r. - dzięki wsparciu władz samorządowych z panem burmistrzem Janem Borkiem na czele. Mieliśmy wówczas największą salę gimnastyczną w gminie (730 mkw. powierzchni). Była ona dumą naszej gminy. To w niej odbywały się poza naszymi lekcjami wf-u większe wydarzenia sportowe szczebla szkolnego oraz gminne uroczystości i spotkania.

W 1999 r. w związku z reformą systemu oświaty, której głównym symbolem jest powstanie gimnazjów. Dlatego i w naszej szkole nastąpiły zmiany organizacyjne. Od tego momentu system oświaty składa się z 6 - klasowej szkoły podstawowej, 3 - letniego gimnazjum i 2 lub 3 letniej szkoły ponadgimnazjalnej.

Władze samorządowe Gminy Opatów bazując na założeniach MEN po konsultacjach społecznych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie zorganizowały Gimnazjum nr1 w Opatowie. Jest ono jednym z dwóch w naszej gminie. Dyrektorem obu placówek pozostała pani Maria Sternik. Gimnazjum stopniowo z roku na rok zajmowało coraz większą część nowego budynku wyposażonego w klasopracownie wypierając Szkołę Podstawową nr 1 do starego pozostającego w coraz gorszym stanie technicznym budynku.

Gimnazjum Nr 1 w Opatowie od początku powstania do 2012r. posiadała na mocy uchwały Rady Miasta i Gminy Opatów swoją filię z trzema oddziałami klas gimnazjum w Szkole Podstawowej w Kobylanach - gdzie na poziomie gimnazjalnym kontynuowali naukę absolwenci tamtej szkoły.

W 2002 r. nastąpiła nowa wymuszona przepisami MEN reorganizacja w "Jedynce". Nastąpił podział zespołu na dwie odrębne jednostki organizacyjne: Gimnazjum Nr 1 w Opatowie którego dyrektorem została pani Maria Sternik i na Szkołę Podstawową Nr 1 w Opatowie której dyrektorem został pan Janusz Ścibisz. Każda ze szkół otrzymała własny budynek wspólnie użytkowały halę sportową i tereny rekreacyjno sportowe. W owym czasie ciągle pogarszał się stan techniczny starego budynku Szkoły Podstawowej.

Sytuacja ta zmieniła się znowu w 2003 r. kiedy władze naszej gminy postanowiły - bazując na zmienionej wykładni prawnej MEN, pozwalającej łączyć szkoły podstawowe i gimnazja w jednolicie zarządzaną placówkę - znowu połączyć Szkołę Podstawową Nr 1 i Gimnazjum Nr  w Opatowie w jeden zespół szkół pod nazwą Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Opatowie.

Na czele połączonych placówek - zastępując dyrektorów którzy odeszli na emeryturę - stanęła nowa dyrektor pani Danuta Rucińska, która na wicedyrektora powołała panią Wiolettę Zakrzewską.

Dzięki wsparciu gminy oraz pani burmistrz Krystyny Kielisz, która pozyskała osobiście celową dotację finansową na remont budynku szkoły podstawowej od ówczesnego premiera RP Leszka Millera - pani dyrektor Danuta Rucińska przystąpiła w 2004 roku do generalnego remontu budynku szkoły podstawowej oraz ogradzania placu szkolnego. Dzięki tym działaniom oraz przeprowadzonych w następnych latach pracach nad wymianą części stolarki okiennej i częściowemu dociepleniu ściany budynku gimnazjum polepszono jego warunki techniczne. W owym czasie doposażono także szkołę w dwie nowe pracownie komputerowe, oraz dwa centra multimedialno-biblioteczne ze środków EFS.

We wrześniu 2009r. nowym dyrektorem SZS Nr 1 w Opatowie został pan Ryszard Wosik, który na wicedyrektora powołał pana Roberta Wójcika. W latach 2009-2015 pod kierownictwem nowego dyrektora w naszym zespole szkół realizowano wiele projektów EFS współfinansowanych  przez UE. Wszystkie one posłużyły podniesieniu jakości kształcenia i doposażeniu zespołu szkół w pomoce dydaktyczne. Realizacja projektów takich jak: "Pierwsze uczniowskie doświadczenia...", "Edukacyjne SOS...", "Zrozumieć świat...", "Jedynka gimnazjum równych szans i możliwości", "Indywidualizacja procesu nauczania w klasa I-III..." czy międzynarodowy projekt Comenius "Tradycja Różnorodność i Akceptacja" poszerzyły horyzonty myślowe naszych uczniów i pozwoliły podnieść poziom zdawalności egzaminów zewnętrznych naszej szkoły. Koordynatorem  realizowanych w szkole projektów edukacyjnych i ich inicjatorem był wicedyrektor szkoły pan Robert Wójcik a międzynarodowego programu Comenius pani Anna Przygoda nauczycielka języka angielskiego.

Wszystkie realizowane w "Jedynce" projekty zaowocowały również doskonałym doposażeniem naszego zespołu szkół w pomoce dydaktyczne oraz nową mobilną pracownię multimedialną. Łącznie działania te doprowadziły do polepszenia jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Opatowie.

Nasze Gimnazjum w 2012r. w rankingu Echa dnia - TOP 30 najlepszych wyników świętokrzyskich gimnazjów - zajęło 20 miejsce w województwie świętokrzyskim! Wynik ten był ogromnym sukcesem uczniów i nauczycieli "Jedynki" - gdyż zajęliśmy 20 miejsce na aż 222 gimnazja uczestniczące w egzaminie w województwie.  Dodatkowo byliśmy jedynym na tej liście gimnazjum z powiatu opatowskiego. To nie był jednorazowy sukces od 2010r. nasze Gimnazjum corocznie osiąga wyniki egzaminu gimnazjalnego na poziomie wyższym niż średnia krajowa i wojewódzka. W roku szkolnym 2012/2013 do naszego obwodu szkolnego dołączyli uczniowie z Adamowa, Balbinowa, Nikisiałki Dużej, Rosoch i Brzezia. Było to spowodowane likwidacją Szkoły Podstawowej w Brzeziu. Razem z uczniami z Brzezia dołączyła do naszej społeczności grupa kilku nauczycieli z tej szkoły oraz wyposażenie dydaktyczne SP w Brzeziu w tym to pozyskane z EFS. 

Dyrektor Ryszard Wosik przykładał także dużą rolę do podniesieniu komfortu i jakości funkcjonowania szkoły. Służyły temu przeprowadzone w w/w okresie zakupy i remonty: kuchni, stołówki, fundamentów kotłowni, wyposażenie szkoły w szafki uczniowskie i rozbudowa kompleksów sportowo-zabawowych. Z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej powstały: boisko do piłki plażowej, kompleks do skoku w dal i plac zabaw. Ten ostatni powstała w lipcu 2015r. dzięki wykorzystaniu przez Gminę środków z EFS.

Największa inwestycją od 1998r. w naszym zespole szkół była jednak termomodernizacja "Jedynki". W okresie od czerwca do listopada 2014r. budynki szkolne przeszły gruntowną termomodernizację. Była to ogromna inwestycja przeprowadzona przez UMiG w Opatowie, pod nazwą „Termomodernizacja budynku Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie”. Wykonawcą inwestycji była Gmina Opatów – wartość inwestycji przekroczyła trzy miliony złotych.

Dzięki decyzji burmistrza MiG Opatów pana Andrzeja Chanieckiego "Jedynka" w pierwszej kolejności została objęta tym kompleksowym remontem budynków szkolnych w gminie. Termomodernizacja z 2014r. objęła wszystkie budynki dydaktyczne i sportowe naszej szkoły. Dachy budynku gimnazjum, łączników i hali sportowej zostały  wzmocnione, zabezpieczone i uszczelnione. Docieplono ściany i stropy budynków, wymieniono starą lub wadliwą stolarkę okienną i drzwiową oraz zmodernizowano system grzewczy i drzwi antypaniczne. Modernizacja ta połączona była z wymianą kaloryferów, instalacji rozprowadzającej ciepło, unowocześnieniem kotłowni, instalacją paneli fotowoltaicznych na dachu hali gimnastycznej oraz wykonaniem 32 (100 metrowych) odwiertów pod pompy ciepła. Te inwestycje ostatecznie odmieniły obliczę "Jedynki" nadając jej nowy wygląd oraz zapewniając doskonały komfort termiczny budynków. Po remoncie otoczenie szkoły - w tym kompleksy sportowe:  boiska trawiaste, bieżnie - zostały sukcesywnie odtworzone i przywracane do użyteczności. Proces ten zakończył się posianiem trawy w czerwcu 2015r.. Nasza szkoła dzięki tej inwestycji jest pierwszą tak ekologiczną szkołą w naszej gminie szkołą na miarę XXI wieku.

Od 1 września 2015r. stanowisko dyrektora szkoły objęła pani Anna Przygoda, która na wicedyrektora powołała pana Roberta Wójcika.

Od samego początku dyrektor Przygoda przykładała dużą role do podniesienia jakości kształcenia - w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wyrazem tego jest powstanie w 2015r. w szkole drugiego oddziału integracyjnego.  Wówczas w SZS Nr 1 w Opatowie zafunkcjonowały dwa oddziały integracyjne pierwszy w I drugi w II etapie edukacyjnym. „Jedynka” jest pierwszą szkołą w gminie Opatów, która już w 2014 roku zorganizowała oddział integracyjny. Dzięki doświadczeniu organizacyjnemu, dobremu wyposażeniu w specjalistyczne pomoce dydaktyczne  i wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oferuje ona wysoką jakość kształcenia w oddziałach integracyjnych. Świadczy o tym wysoki wynik uczniów z oddziału integracyjnego, który osiągnęli oni podczas diagnozy kończącej I etap edukacyjny (OBUT). Badanie to przeprowadził w 2016r. powiązany z Centralną Komisją Egzaminacyjną - Instytut Badań Edukacyjnych.

W roku szkolnym 2015/2016r. w „Jedynce” przeprowadzono szereg inwestycji usprawniających funkcjonowanie szkoły i podnoszących jej stan techniczny. Powstały w szkole: pracownia językowa dla j. angielskiego, dwa kąciki rewalidacyjne dla 1 i 2 etapu edukacyjnego. Doposażono także świetlicę szkolną ze środków Rady Rodziców oraz kuchnię, gabinet pielęgniarki i gabinet pedagoga z rezerwy celowej MEN. W budynku gimnazjum kompleksowo wyremontowano dwie łazienki na drugim piętrze. Na Hali sportowej wycyklinowano i polakierowano nawierzchnie sali do gimnastyki oraz hali sportowej na której namalowano linii boisk do: badmintona, koszykówki, piłki ręcznej i piłki siatkowej.

„Jedynka” posiada w środowisku opinię szkoły, która aktywizuje uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez szereg akcji społecznych i upowszechnia wolontariat. Szkoła ciągle wspiera tradycyjne organizowane od lat akcje i rozwija nową działalność.  Uczniowie ciągle wspierają Pallotyńską Fundację Misyjna Salvati - niosącą pomoc dzieciom z Afryki jak i uczestniczą w akcji: „Góra grosza”. Szkoła rozwinęła  także nową działalność w nowej akcji „I Ty możesz uratować komuś życie” – Zostań Potencjalnym Dawcą Szpiku Kostnego; organizowanej z fundacją DKMS – Wspólnie przeciw białaczce. Szkoła efektywnie integruje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz mniejszości narodowych (dzieci romskie). Z własnymi inicjatywami wychodzi szeroko do społeczności lokalnej, organizując happeningi i akcje promujące problematykę społeczną i prozdrowotną. Jednym z sztandarowych działań społecznych szkoły - propagującym tolerancję wobec dzieci z autyzmem i wiedzę na jego temat - jest po raz pierwszy szeroki udział SZS Nr 1 w globalnej akcji „Na niebiesko dla autyzmu” pod hasłem „Świeć. Edukuj. Wspieraj.”, oraz akcji „Polska na niebiesko – Autyzm. Poznaj zanim ocenisz” - potwierdzony certyfikatem Fundacji JiM.

W 2016r. wieloletnią działalność prozdrowotną prowadzoną w Gimnazjum Nr 1 w Opatowie doceniła Świętokrzyska Wojewódzka Państwowa Inspekcja Sanitarna nadając na wojewódzkiej Konferencji z okazji X-lecia Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę” certyfikat poświadczający uzyskanie przez szkołę tytułu: „Szkoła, która trzyma formę”. Jest to nagroda dla najaktywniejszych szkół w województwie, którą w powiecie opatowskim otrzymało tylko 6 szkół.

Wszystkie działania szkoły są spójne i podporządkowane idei świadomej integracji społecznej dzieci, poznawanie przez nich świata i ludzi oraz promocji właściwych postaw społecznych i prozdrowotnych wśród uczniów i rodziców. SZS Nr 1 w Opatowie wciela tym w życie swoje motto, które brzmi: „Nie mów mi, jaki jest świat – pozwól mi go odkrywać! Nie mów mi, jaki jest człowiek – pomóż mi go zrozumieć”

CDN