PEDIKULOZA - czyli WSZAWICA
Profilaktyka wszawicy

   poniżej zaprezentowane zostaną  

           Informacje Sanepidu     

W naszej szkole pojawiły się  ostatnio odizolowane ogniska wszawicy. Na szczęście jest to kilka odosobnionych przypadków. Wspólnymi siłami - WSZYSCY RAZEM - możemy szybko zwalczyć ten problem. Potrzeba na to ciągłej uwagi i monitorowania stanu głowy własnego dziecka przez kilka tygodni. Jeżeli problem się pojawi należy systematyczne zwalczać dostępnymi środkami szkodliwego owada i monitorować całą rodzinę. Następnie zdezynfekować piorąc w wysokiej temperaturze ubrania i gruntownie posprzątać mieszkanie. Później jeszcze przez dwa tygodnie należy monitorować stan higieny głowy wszystkich domowników. Tylko tak - wspólnym skoordynowanym działaniem w domu rodzinnym wszystkich rodziców możemy pokonać wszawicę. Szkoła może jedynie monitorować zjawisko, informować o nim rodziców i uczniów, oraz doradzać jak zwalczyć problem.  

TO NIE WSTYD MIEĆ WSZY - WSTYD Z NIMI NIC NIE ZROBIĆ!  - Ulotka
O wszawicy rozprzestrzeniającej się w placówkach oświatowo-wychowawczych, szczególnie w przedszkolach i szkołach podstawowych wiemy z wieloletniej obserwacji problemu. Przepisy nie ułatwiają rozwiązania problemu, jednak przy współpracy środowiska szkolnego (dyrektorzy szkół, nauczyciele, pielęgniarki medycyny szkolnej) oraz rodziców dzieci, które uczęszczając do przedszkola/szkoły są narażone na zakażenie, można wypracować sposób postępowania, by ograniczyć skalę zjawiska.
                                                        
  

Nowelizacja ustawy z dn. 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( dz. U. Nr 234, poz.1570) nie zalicza już wszawicy do chorób zakaźnych. Wobec tego w razie jej rozpoznania u dziecka NIE ISTNIEJE OBOWIĄZEK zgłoszenia tego faktu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a co za tym idzie - możliwość wydania przez tę instytucję decyzji administracyjnej nakazującej podejrzenie o chorobę zakaźną i wstrzymanie dziecka zakażonego do uczęszczania do szkoły.
W świetle nowych przepisów należy nadal kierować się dobrem dziecka i w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktyki opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133) placówki oświatowe powinny podjąć czynności np. w postaci przeglądu higieny osobistej dziecka. Pielęgniarka medycyny szkolnej lub lekarz, którzy wg powyższego rozporządzenia sprawują opiekę zdrowotną na uczniem w szkole powinni tę czynność wykonać dyskretnie, na osobności, z poszanowaniem godności dziecka. Jednocześnie osoby te w razie rozpoznania u dziecka wszawicy powinny poinformować o tym fakcie rodziców dziecka/prawnych opiekunów i zaproponować metody leczenia. Do współpracy w zwalczaniu tego problemu powinna dołączyć również dyrekcja danej szkoły przypominając rodzicom o tym, że powinni systematycznie sprawdzać czystość skóry głowy i włosów swoich pociech.

Co każdy pracownik szkoły / rodzic powinien wiedzieć na temat wszawicy?


Wszawica jest wywołana przez pasożyty - wszy głowowej. Żyje ona ok. miesiąca i składa od 200-300 jaj (gnid). Osobniki dorosłe osiągają wielkość 2-3 mm, bytują najczęściej za uszami i z tyłu głowy, tuż nad karkiem. Żywią się krwią, ich ukąszenia skutkują pojawieniem się zgrubienia, które swędzi i piecze. Gnidy występują głównie u nasady włosów i przypominają wyglądem łupież. Wszami zakazić się można poprzez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną (np. przytulanie) lub jej rzeczami osobistymi (szczotka, ręcznik, pościel itp.). Choroba ta może dotyczyć ludzi w każdym wieku (najbardziej narażone są dzieci) i o różnym statusie społecznym. Błędem jest kojarzenie jej jedynie z brudem i ubóstwem. Często jest to problem renomowanych szkół.
 
Jak pozbyć się problemu wszawicy?

-    W przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u niektórych dzieci, należy poinformować rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych.
-    W przypadku podejrzenia o występowaniu wszawicy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, pielęgniarka medycyny szkolnej może przeprowadzić kontrolę czystości wśród uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ich profilaktyczną opieką zdrowotną.
-    Dyrekcja szkoły może zorganizować akcję informacyjno-edukacją dla rodziców.y szybko zwalczyć ten problem. Potrzeba na to ciągłej uwagi i monitorowania stanu głowy własnego dziecka przez kilka tygodni.

Zabieg leczniczy polega na:

-    Użyciu preparatu na wszy dostępnego w aptece, stosując się ściśle do ulotki informacyjnej.
-    Systematycznym wyczesywaniu włosów bardzo gęstym grzebieniem w celu usunięcia gnid.
-    Leczeniem muszą być objęci wszyscy zarażeni w tym samym czasie.
-    Konieczne są generalne porządki w domu osoby zarażonej (pranie ubrań, pościeli w wysokiej temperaturze, dokładne odkurzanie dywanów, łóżek, foteli itp., wyrzucenie szczotek, grzebieni, gumek).
                                                               
  
 Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci:

-     związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy;
-    używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji włosów;
-    codzienne czesanie i szczotkowanie włosów;
-    mycie włosów w miarę potrzeb ( nie rzadziej niż raz w tygodniu);
-    wyposażenie dzieci w przybory higieniczne takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów;
-    systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub pobytu w internacie, na zielonej szkole, obozie.

 Dorosły osobnik i cykl życia wszy
Pliki z informacjami do pobrania

START - POJAWIA SIĘ WSZAWICA
Jestem rodzicem / opiekunem Jestem dyrektorem szkoły   Jestem pielęgniarką
medycyny szkolnej
a) Systematycznie sprawdzaj stan higieny swoich dzieci. a) Zwróć się z prośbą o dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną do kontroli czystości wszystkich dzieci w klasie/grupie z zachowaniem zasad intymności (kontrola indywidualna w wytyczonym pomieszczeniu).  a) Zawiadom rodziców dzieci, u których stwierdzono  wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznych zabiegów higienicznych skóry głowy.
b) Każdorazowo, gdy rozpoznasz  u swojego dziecka objawy wszawicy, masz obowiązek poinformować o tej sytuacji instytucję, do której uczęszcza twoje dziecko, aby można było podjąć kolejne działania profilaktyczne w danej klasie/grupie. b) Poinformuj wszystkich rodziców o stwierdzonej wszawicy w grupie, zalecając rodzicom codzienną kontrolę czystości głów dzieci oraz pozostałych głów domowników. b) Poinformuj o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników
W razie potrzeb instruuj rodziców o sposobie działań
c) Po rozpoznaniu wszy u swojego dziecka niezwłocznie podejmij działania eliminujące wszy (zabieg leczniczy). c) Udziel rodzicom/opiekunów niezbędnej pomocy, w sytuacji kiedy rodzice zgłaszają trudności w przeprowadzeniu kuracji np. brak środków na zakup preparatów. c) Monitoruj skuteczność działań; jednocześnie informuj dyrektora placówki o wynikach kontroli i skali zjawiska.
d) Sprawdź czy pozostali domownicy nie mają objawów wszawicy. Jeśli tak, eliminuj wszy u wszystkich domowników.   d) Po upływie 7-10 dni kontroluj stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych kuracjach przez rodziców.
e) Zadbaj o higienę miejsca zamieszkania: pościel, ręczniki, czapki, maskotki prać w temp. min.55’C, wyprasować w miarę możliwości żelazkiem. e) W razie stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań: pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia radykalnych kroków ( zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenie potrzebnego wsparcia).
 
Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi WSZAWICA nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych. Natomiast zaliczana jest do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi.
Zatem, decyzja o pozostawieniu dziecka w domu, do czasu usunięcia wszy, nie wymaga interwencji organów władzy publicznej (Inspekcja Sanitarna) w trybie przewidzianym przepisami rangi ustawowej, lecz znajduje się całkowicie w gestii rodziców lub opiekunów.
Należy pamiętać, aby działania higieniczne przeciw wszawicy były podjęte przez rodziców lub opiekunów niezwłocznie, a czas nieobecności dziecka w placówce był możliwie najkrótszy.


Materiały ze stron:
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna m.st. Warszawie Autor opracowała: Agnieszka Podlaszczak
PWN - http://pokonajwszy.pwn.pl
Urząd miasta stołecznego Warszawa - Biuro Edukacji
YouTube