Szczęśliwy Numerek 2017r.

 dzień tygodnia
 poniedziałek        
wtorek                  
 środa                    
 czwartek             
 piątek                   
 data 09.10.2017r. 10.10.2017r.11.10.2017r. 12.10.2017r. 13.10.2017r.
 szczęśliwy numer 921
11
14
19

Regulamin Szczęśliwego Numerka dla
Gimnazjum Nr 1 w Opatowie

1. Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez przedstawicieli SU w obecności jego opiekunów. Losowane będą numery od 1 do najwyższego w bieżącym roku szkolnym w klasach.
2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.
3. Losowanie na cały tydzień odbywa się w tygodniu poprzedzającym (piątki godz. 9.40), wyniki losowania wywieszone będą w pokoju nauczycielskim i na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.
4. W jednym cyklu losowań dany numer może być wylosowany tylko jeden raz.
5. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.
6. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:
- odpowiedzi ustnej na ocenę;
- z pisania niezapowiedzianej kartkówki;
Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka. Szczęśliwy Numerek nie jest traktowany jako wykorzystanie przysługującego uczniowi nieprzygotowania.
7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:
- pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych, testów, sprawdzianów i klasówek;
- wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony;
- aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie);
- wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.
Odmowa pracy w czasie zajęć powoduje utratę przywileju Szczęśliwego Numerka (decyduje nauczyciel danego przedmiotu);
8. Szczęśliwy Numerek nie będzie losowany w terminie dwóch tygodni przed klasyfikacją półroczną i roczną.
9. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.