„Szkoła dobra dla uczniów ze specjalnymi potrzebami jest lepszą szkołą dla wszystkich”
                                                                                                                                                             Bengt Lindqvist

Szkole Podstawowej  nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie funkcjonują w roku szkolnym 2018/19 dwa oddziały integracyjne - pierwszy w klasie czwartej, drugi w klasie szóstej.  Jesteśmy pierwszą szkołą w gminie Opatów, która zorganizowała oddział integracyjny już w 2014 roku. Dzięki doświadczeniu organizacyjnemu, dobremu wyposażeniu w specjalistyczne pomoce dydaktyczne  i wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oferujemy wysoka jakość kształcenia także w oddziałach integracyjnych. Świadczy o tym wysoki wynik uczniów z oddziału integracyjnego, który osiągnęli oni podczas diagnozy kończącej pierwszy etap edukacyjny (OBUT). Badanie to przeprowadził w latach 2016 2018. - powiązany z Centralną Komisją Egzaminacyjną - Instytut Badań Edukacyjnych.

Archiwum Odział Integracyjny - I etap edukacyjny 
 Odział Integracyjny - II etap edukacyjny
 >                         
 >                       
 >                      
Zobacz www
<kl. 4c i kl. 6b>

#

Zadaniem szkoły jest realizowanie programu nauczania skierowanego na dziecko, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwości uczenia się.

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku, określa warunki organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Integracja w szkole polega na kształceniu dzieci i młodzieży zdrowych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przez specjalne potrzeby edukacyjne rozumie się potrzeby, które w procesie rozwoju dzieci i młodzieży wynikają z ich niepełnosprawności  lub powstałe z innych przyczyn trudności w uczeniu się.

Korzyści z integracji to:
•      Mała liczebność grupy - oddziału do 20 osób.
• Opieka dwóch pedagogów nauczyciela wychowawcy i nauczyciela wspomagającego
•    Brak izolacji społecznej (uczeń niepełnosprawny uczy się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami a uczeń zdrowy uczy się akceptacji cudzej i własnej inności wrażliwości, empatii, szacunku do życia i poszanowania zdrowia)
•    Poczucie bezpieczeństwa
• Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb
•    Poszukiwanie nowych form i metod
•  Możliwość korzystania z odpowiednio dobranych pomocy dydaktycznych i sprzętów
•  Wiara w możliwości dziecka (dostrzeganie w każdym dziecku zdolności i rozwijanie ich)
• Przełamywanie stereotypów dotyczących kształcenia dziecka niepełnosprawnego
•    Szansa poznania przez rodziców wzajemnych problemów, radości i smutków
•    Bliska współpraca
Formy wsparcia dziecka w oddziałach integracyjnych
Techniczne: to zniesienie barier architektonicznych, sprzęt pomocniczy i rehabilitacyjny;

Psychospołeczne: to asystent, który towarzyszy dziecku niepełnosprawnemu wykonując te czynności lub ich część, których samo dziecko ze względu na swoje ograniczenia w toku zaspakajania swoich potrzeb, w tym potrzeb edukacyjnych nie jest w stanie samo wykonać.

Edukacyjne: to dostosowanie form, środków i metod pracy na miarę indywidualnych potrzeb w procesie edukacji.
Uczniów niepełnosprawnych i zdrowych w naszej szkole wspierają również takie formy pracy jak:
•    Zajęcia rewalidacyjne
•    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
•    Zajęcia z logopedą
•    Zajęcia socjoterapeutyczne
•    Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
•    Zajęcia artystyczne (muzyczne, plastyczne)
Dodatkowo dla każdego dziecka z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej zespół nauczycieli i specjaliści opracowują IPET czyli indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, który jest na bieżąco modyfikowany, oraz poddawany ewaluacji (wielospecjalistycznej ocenie poziomu rozwoju).
W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na zajęciach opierając się na tym samym temacie, ale realizują program zmodyfikowany przez wychowawcę i nauczyciela wspomagającego, realizując treści na miarę swoich możliwości intelektualnych. Każdy nauczyciel analizuje postępy swoich uczniów, ocenia je według indywidualnych możliwości dziecka. Uzyskane przez uczniów oceny nigdy nie są  porównywane. Szczegółowe zasady oceny dzieci zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania.