Szkolny Rzecznik Praw Ucznia w Gimnazjum Nr 1 w Opatowie w roku szkolnym 2017/18
uczennica klasy II A - Magdalena Cedrowicz.

REGULAMIN I ZASADY WYBORU ORAZ DZIAŁANIA  SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA

Zadania, zasady wyboru i działania szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.

Artykuł 1
Prawa  i uprawnienia ucznia określone są w  następujących dokumentach:
Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 526, 527).
Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 18 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 452 z późniejszymi zmianami).

Artykuł 2

Rzecznikiem Praw Ucznia może być każdy uczeń niezawieszony w prawach ucznia, który, jako jeden z dwóch, został wytypowany przez daną klasę i otrzymał pozytywną akceptację wychowawcy klasy, z pisemnym uzasadnieniem, uwzględniającym nienaganna postawę uczniowską. Rzecznik Praw Ucznia nie może łączyć funkcji w Samorządzie Uczniowskim.
Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających z regulaminów wewnątrzszkolnych i Statutu Szkoły. Za wypełnianie swoich obowiązków Rzecznik Praw Ucznia zostaje nagrodzony wzorową oceną z zachowania podczas klasyfikacji semestralnej i rocznej.

Artykuł 3

1.    W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Opatowie, posiadający prawo wyboru.
2.    Kandydaci na stanowisko RPU wyłaniani są w tajnym głosowaniu przeprowadzonym przez wychowawców w każdej klasie gimnazjalnej. Klasa podaje co najwyżej dwóch przedstawicieli kandydujących na stanowisko RPU.
3.    Głosowanie na wybór Rzecznika Praw Ucznia jest tajne i przeprowadza go Rada Samorządu Uczniowskiego pod nadzorem opiekuna SU. Głosują wszyscy uczniowie niepozbawieni i nieograniczeni w swoich prawach.
4.    Pierwszego wyboru dokonuje się w ciągu 6 tygodni od zatwierdzenia Regulaminu. W kolejnych latach wybory odbywają się nie później niż     do 15 października.
5.    Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa rok.
6.    Rzecznik Praw Ucznia może zostać odwołany decyzją:
- Wotum nieufności uczniów. Przed semestralna rada klasyfikacyjną uczniowie szkoły dokonują oceny pracy RSU ( np. poprzez ankietę).
- Odwołanie poprzez dyrektora.
- Na uzasadniony wniosek Rady Pedagogicznej.
7.    Wyboru nowego kandydata mogą dokonywać uczniowie w wyniku ogólnego głosowania.
8.    Wynik wyborów zostaje podany do wiadomości nie później niż jeden dzień po przeprowadzeniu wyborów.
9.  Rzecznik Praw Ucznia sprawozdanie ze swojej działalności zdaje raz w roku dyrektorowi, Samorządowi Uczniowskiemu oraz Radzie Pedagogicznej.

Artykuł 4

Każdy uczeń, który ma problem z nieprzestrzeganiem jego praw i uprawnień przez dowolny podmiot w szkole lub problem natury osobistej, może zwrócić się bezpośrednio do Rzecznika z przekonaniem, że jego autorytet i godność nie zostaną urażone. Dotyczy to również drugiej strony konfliktu.
Zasady działania Rzecznika Praw Ucznia:
- Uczniowie zgłaszają naruszenie swoich praw i uprawnień osobiście.
- Rzecznik wysłuchuje ucznia i sporządza notatkę z rozmowy, którą następnie przekazuje Dyrektorowi Szkoły.
- Rzecznik może być mediatorem między stronami, zachowując pisemną formę mediacji.
- Pytania i wnioski uczniowie mogą kierować do Rzecznika za pośrednictwem skrzynki pytań i wniosków. Każde pytanie lub wniosek muszą być podpisane przez ucznia.
- Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.
- Rzecznik Praw Ucznia  ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.

Artykuł 5

Szkolny rzecznik może:
- Informować dyrektora o zgłaszanych przez uczniów problemach.
- Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
- Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły.
- Organizować konfrontacje wyjaśniające.
- Inicjować działania  w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.  
Zadania Rzecznika Praw Ucznia:
- Zapoznawanie i propagowanie praw i uprawnień ucznia.
- Mediacja między stronami konfliktu.
- Rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów.
- Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły,  pedagogiem szkolnym i Samorządem Uczniowskim.
- Przeciwdziałanie łamaniu praw i uprawnień ucznia w szkole.
- Zwiększenie świadomości prawnej uczniów.
- Współpraca z pedagogiem szkolnym.
- Wnioskowanie w sprawie zawieszenia kar i udzielanie poręczeń w wypadku ciężkiego naruszenia przepisów wynikających ze Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły i powszechnie przyjętych norm współżycia w społeczeństwie.

Artykuł  6
Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy:
- Znajomość Statutu Szkoły, Statutu Samorządu Uczniowskiego, Regulaminu Szkoły, WSO oraz Konwencji Praw Dziecka.
- Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i uprawnieniach i sposobie ich dochodzenia.
- Interwencja w razie naruszania praw i uprawnień ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
- Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
- Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw i uprawnień ucznia.
- Składanie  dyrektorowi szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu.
- Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
- Kontrola realizacji spraw spornych.

Artykuł 7
W sprawach spornych ustala się następujący sposób postępowania:
- Sytuacje konfliktowe powinny być rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron.
- Spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia, wzajemnego poszanowania stron.
- Wszystkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego są objęte klauzulą poufności i podlegają Ustawie o Ochronie Danych Osobowych.
- Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sporu dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie.  W przypadku niemożności zakończenia sprawy w powyżej opisany sposób, decyzję w sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

Artykuł 8
Tryb postępowania w kwestiach spornych „nauczyciel – uczeń”:
- Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
- Sporządzenie notatki dla dyrektora.
- Podjęcie mediacji ze stronami.
- W przypadku nierozstrzygnięcia sporu, wystąpienie do dyrektora szkoły  o podjęcie decyzji.

Artykuł 9
Tryb postępowania w kwestiach spornych „uczeń – uczeń”:
- Zapoznanie się z opinia stron konfliktu.
- Podjęcie mediacji we współpracy z wychowawcą klasy lub wychowawcami klas.
- Skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu.
- W dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej.
- Ostateczna decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje dyrektor.

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH STAN PRAWNY DZIECKA:

1.    Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)
2.    [Europejska] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)
3.    Europejska Konwencja Praw Dziecka sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.
4.    O RZECZNIKU PRAW DZIECKA Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.